19.06.2018

Κερδίστε ένα υπέροχο τριήμερο για δύο άτομα την Καθαρά Δευτέρα στο Δήμο Αγράφων!!!

Ο Δήμος Αγράφων και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με χαρά σας καλούν να γνωρίσετε ένα τόπο γεμάτο μύθους & ιστορίες!


Όροι διαγωνισμού:

1.Follow @visitcentralgreece και @municipality_of_agrapha

2.Tag 2 φίλους στα σχόλια


Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί 16/2/22 και ο/η νικητής/νικήτρια θα ανακοινωθεί στους δύο λογαριασμούς.

Καλή επιτυχία σε όλους!


Όροι διαγωνισμού Instagram

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

1. Έπαθλο

Ο διαγωνισμός έχει ως έπαθλο την παροχή ενός πακέτου δωρεάν διαμονής στο νικητή, ο οποίος θα αναδειχθεί κατόπιν κλήρωσης που θα διενεργηθεί την 16η Φεβρουαρίου 2022. Το δώρο θα είναι διαμονή με 2 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα στο Δήμο Αγράφων για 2 άτομα. Η διαμονή ισχύει για το τριήμερο της Καθάρας Δευτέρας.

 

2. Διάρκεια

Ως διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 31/01/2022 έως και τις 16/2/2022.

 

3. Δικαίωμα συμμετοχής - Προϋποθέσεις

3.1 Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οιέχοντες νόμιμη μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα, εφόσονέχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

3.2 Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συμμετέχων να ακολουθήσει (follow) τη σελίδα @visitcentralgreece και @municipality_of_agrapha στο instagram και να κάνει σχόλιο (comment) στη δημοσίευση του διαγωνισμού.

3.3 Οι Διοργανωτές επαληθεύουν την εγκυρότητα των συμμετοχών και δύνανται να αποκλείσουν οιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή του δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

 

4. Διαδικασία - κλήρωση

4.1 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 16/2/2022. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μέσω της πλατφόρμας Random.org μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών, που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του. Συνολικά θα αναδειχθεί 1 νικητής και 1 επιλαχών.

4.2 Οι νικητές θα λάβουν τη σχετική ενημέρωση μέσω μηνύματος στο προφίλ instagram που έχουν δηλώσει, και θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας εντός 1 ημέρας από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης.

4.3 Στην περίπτωση, κατά την οποία η επικοινωνία με κάποιον νικητή εντός της ως άνω προθεσμίας καταστεί για οιοσδήποτε λόγο αδύνατη ή η συμμετοχή του ακυρωθεί για λόγους που αντιβαίνουν στους όρους του παρόντος η προκύψει άρνηση ή αδράνεια σχετικά με την παραλαβή του επάθλου, οι Διοργανωτές θα αναπληρώσουν την κενή θέση από τον κατάλογο των επιλαχόντων κατά απόλυτη προτεραιότητα και σύμφωνα με την σειρά που θα κληρωθούν.

4.4 Το δώρο δε δύναται να ανταλλαγεί με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.

4.5 Η δωρεάν διαμονή μπορεί να πραγματοποιηθεί την περίοδο που αναφέρεται στο άρθρο 1, και θα πρέπει να προηγηθεί προηγούμενη τηλεφωνική επικοινωνία με το ξενοδόχο για την επιβεβαίωση της ημερομηνίας. Σε περίπτωση, κατά την οποία παρέλθει ο χρόνος από την ημερομηνία της κλήρωσης και δεν έχει χρησιμοποιήσει κάποιος από τους νικητές (βασικούς ή επιλαχόντες) για οιοσδήποτε λόγο το δώρο του, αυτό απόλλυται και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μπορεί να το διαθέσει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

 

6. Τροποποιήσεις

Τροποποιήσεις από μέρους των διοργανωτών των όρων, της διάρκειας ή του είδους των προσφερομένων δώρων κατά τη διάρκειά ή μετά τη λήξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και η μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του, δεν αποκλείονται.

 

7. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στην ένταξητων μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων του σε Αρχείο προσωπικών Δεδομένων, τηρούμενο πάντα σύμφωνα μετον Ν. 2472/1997. Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθείαπό την Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτή θα διορίσει για τηδιενέργεια της επεξεργασίας του, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών, αλλά και για μελλοντική ενημέρωση τους σχετικά με διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες(marketing) των προϊόντων και υπηρεσιών της διοργανώτριας εταιρείας.

Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν. Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με τη διοργανώτρια εταιρεία.

 

8. Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ως άνω όρων.

 

9. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιανδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ΄ ύλη αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.